برگردیم به دوره

دوره آموزشی جامع تعمیرکار حرفه ای خودروهای دوگانه سوز فابریک

0% کامل شده است
121/121 مراحل

بخش اول (آغاز 4 گام نخست کیتهای میکسری)

بخش دوم

بخش سوم(آغاز 4 گام نخست کیتهای پاششی)

بخش چهارم

بخش پنجم(آغاز گامهای5 تا 7 کیتهای نسل2)

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم : بررسی تخصصی کیتهای نسل3نصبشده روی 405

بخش نهم

بخش دهم

بخش یازدهم(بررسی تخصصی OMVLPI04)

بخش دوازدهم

بخش سیزدهم

بخش چهاردهم

بخش پانزدهم

بخش شانزدهم(بررسی تخصصی زیمنس بایفیول)

بخش هفدهم: پایان کیتهای 405 و آغاز سمند

بخش هجدهم: سمند EF7

بخش نوزدهم آغاز کیتهای پراید، تیبا

بخش بیستم L90 – ARISAN

بخش بیست و یکم نیسان غرب استیل

بخش بیست ودوم نیسان شهاب گاز سوز و لواتو

بخش بیست و سوم نیسان زیمنس یورو4

بخش بیست و چهارم مزدا BRC

بخش بیست و پنجم مزدا زیمنس بایفیول و OMVL

شركت‌كنندگان1148

  • بخش اول (آغاز 4 گام نخست کیتهای میکسری)
   • معرفی انواع کیتهای میکسری
   • آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده کیتهای نسل 2
   • تحلیل ورودی ها و خروجی های ایسیوگاز(بسیار مهم)
  • بخش دوم
   •  توضیحات تکمیلی،سنسورهای مهم
   • ادامه تحلیل ورودی و خروجی ایسیوگاز
   • نقشه خوانی وعیب یابی حرفه ای(بخش اول)
   • نقشه خوانی وعیب یابی حرفه ای(بخش دوم)
   • پایان 4 قدم اول کیتهای میکسری
  • بخش سوم(آغاز 4 گام نخست کیتهای پاششی)
   • معرفی انواع کیتهای نسل3 و4
   • معرفی انواع رگلاتور های کیتهای پاششی
   • معرفی انواع ریل سوخت(بخش اول)
   • معرفی انواع ریل سوخت (بخش دوم)
  • بخش چهارم
   • آشنایی با انوع کلید و انواع سنسور فشار مخزن
   • تحلیل ورودی و خروجی ایسیو کیت نسل3و4 
   • نقشه خوانی کیت نسل 3 (بخش اول)
   • نقشه خوانی کیت نسل 3 (بخش سوم)
   • پایان 4 گام نخست کیتهای نسل 3
  • بخش پنجم(آغاز گامهای5 تا 7 کیتهای نسل2)
   • نحوه استفاده از فایلهای دانلودی
   • کار بادیاگ، پارامتر خوانی، عیب یابیLR V05
   • نکات مهم، تنظیم،عیب یابی با دستگاه LR LC01  
   • عیوب رایج و نکات حرفه ای کیت LR LC01
   • توضیحات تکمیلی در تعمیرگاه روی خودرو
  • بخش ششم
   • کیت OMVL روآ و آردی(کار بادیاگ، تنظیم گاز)
   • کیت OMVL پراید (نحوه تنظیم و کار بادیاگ )
   • عیب یابی تخصصی و نکات مهم کیت RAF04
  • بخش هفتم
   • توضیحات کامل پراید omvl بر روی خودرو
   • کیت وارش گستر پراید
   • توضیحات تکمیلی وارش گستر و عیب یابی تخصصی پرینس
   • جمع بندی کلی کیتهای نسل2 
   • پایان  7گام کیتهای میکسری
  • بخش هشتم : بررسی تخصصی کیتهای نسل3نصبشده روی 405
   • آغاز گامهای 5 تا 7 کیتهای پاششی
   • معرفی اجزاء کیت LR OMEGAS
   • جایگذاری سنسورهای مرتبط با گاز
   • تنظیم ادوانسر، تنظیم فشار
   • نحوه اتصال به دیاگ
   • 12دلیل روی گاز نرفتن
  • بخش نهم
   • 7علت پریدن از گاز به بنزین
   • عوامل ضعیف بودن خودرو روی گاز
   • برسی تخصصی کیت LR LCO2
   • دوازده دلیل روی گاز نرفتن خودرو در کیت LC02
   • هفت علت از گاز به بنزین پریدن
  • بخش دهم
   • 12 دلیل ضعیف بودن و شتاب نداشتن خودرو
   • دوازده دلیل برای دانلود کردن ایسیو
   • ایرادهای مرتبط با انژکتور گاز MED
  • بخش یازدهم(بررسی تخصصی OMVLPI04)
   • معرفی اجزاء کیت OMVL PI04
   • دوازده دلیل برای روی گاز نرفتن
   • دستور العمل عیب یابی برای بد کارکردن خودرو
  • بخش دوازدهم
   • دستورالعمل عیب یابی روی گاز نرفتن
   • کار بادیاگ، نحوه دانلود
   • توضیحات تکمیلی روی خودرو در تعمیرگاه
   • دانلود LC02
  • بخش سیزدهم
   • معرفی اجزاءSAX500، تفاوتها
   • عیب یابی تخصصی SAX500 بخش اول
   • عیب یابی تخصصی SAX500 بخش دوم
  • بخش چهاردهم
   • عیب یابی تخصصی SAX500 بخش سوم
   • توضیحات تکمیلی در تعمیر گاه روی خودرو
   • عیوب رایج مخصوص SAX500
  • بخش پانزدهم
   • دستورالعمل عیب یابی SAX500 بخش اول
   • دستور العمل عیب یابیSAX500 بخش دوم
  • بخش شانزدهم(بررسی تخصصی زیمنس بایفیول)
   • معرفی اجزاء زیمنس بایفیول
   • توضیحات تخصصی زیمنس بایفیول
   • توضیحات تکمیلی در تعمیرگاه روی خودرو
  • بخش هفدهم: پایان کیتهای 405 و آغاز سمند
   • زیمنس دو ایسیو سمند بخش اول
   • زیمنس دوایسیو سمند بخش دوم
   • نقشه خوانی زیمنس دو ایسیو
  • بخش هجدهم: سمند EF7
   • معرفی اجزاء کیت سمند EF7
   •  عیب یابی تخصصی EF7(بخش اول)
   •  عیب یابی تخصصی EF7(بخش دوم)
   • توضیحات تکمیلی در تعمیر گاه روی خودرو
   • زیمنس بایفیول EF7
   • معرفی کیتهای دوگانه فابریک پژو پارس
   • عیب یابی تخصصی 206 بخش اول
   • عیب یابی تخصصی 206 بخش دوم
  • بخش نوزدهم آغاز کیتهای پراید، تیبا
   • معرفی و عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش اول)
   • عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش دوم)
   • عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش سوم)
   • عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش چهارم)
   • عیب یابی تخصصی پراید بوش 7.4.11
   • عیب یابی تخصصی کیت دوگانه فابریک تیبا
  • بخش بیستم L90 – ARISAN
   • معرفی و عیب یابی L90 بخش اول
   • معرفی و عیب یابی L90 بخش دوم
   • معرفی و عیب یابی L90 بخش سوم
   • معرفی و عیب یابی سیستم گاز آریسان بخش اول
   • معرفی و عیب یابی سیستم گاز آریسان بخش دوم
  • بخش بیست و یکم نیسان غرب استیل
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش اول
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش سوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش چهارم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش پنجم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش ششم
  • بخش بیست ودوم نیسان شهاب گاز سوز و لواتو
   • عیب یابی تخصصی نیسان شهاب بخش اول
   • عیب یابی تخصصی نیسان شهاب بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش اول
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش سوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش چهارم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش پنجم
  • بخش بیست و سوم نیسان زیمنس یورو4
   • نیسان زیمنس یورو 4 بخش اول
   • نیسان زیمنس یورو 4 بخش دوم
   • نیسان زیمنس یورو 4 بخش سوم
  • بخش بیست و چهارم مزدا BRC
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش اول
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش سوم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش چهارم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش پنجم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش ششم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش هفتم
  • بخش بیست و پنجم مزدا زیمنس بایفیول و OMVL
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش اول
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش دوم
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش سوم
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش چهارم
   • عیب یابی مزدا OMVL