برگردیم به دوره

دوره آموزشی جامع تعمیرکار حرفه ای خودروهای دوگانه سوز فابریک

0% کامل شده است
121/121 مراحل

بخش اول (آغاز 4 گام نخست کیتهای میکسری)

بخش دوم

بخش سوم(آغاز 4 گام نخست کیتهای پاششی)

بخش چهارم

بخش پنجم(آغاز گامهای5 تا 7 کیتهای نسل2)

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم : بررسی تخصصی کیتهای نسل3نصبشده روی 405

بخش نهم

بخش دهم

بخش یازدهم(بررسی تخصصی OMVLPI04)

بخش دوازدهم

بخش سیزدهم

بخش چهاردهم

بخش پانزدهم

بخش شانزدهم(بررسی تخصصی زیمنس بایفیول)

بخش هفدهم: پایان کیتهای 405 و آغاز سمند

بخش هجدهم: سمند EF7

بخش نوزدهم آغاز کیتهای پراید، تیبا

بخش بیستم L90 – ARISAN

بخش بیست و یکم نیسان غرب استیل

بخش بیست ودوم نیسان شهاب گاز سوز و لواتو

بخش بیست و سوم نیسان زیمنس یورو4

بخش بیست و چهارم مزدا BRC

بخش بیست و پنجم مزدا زیمنس بایفیول و OMVL

شركت‌كنندگان1006

  • بخش اول (آغاز 4 گام نخست کیتهای میکسری)
   • معرفی انواع کیتهای میکسری
   • آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده کیتهای نسل 2
   • تحلیل ورودی ها و خروجی های ایسیوگاز(بسیار مهم)
  • بخش دوم
   •  توضیحات تکمیلی،سنسورهای مهم
   • ادامه تحلیل ورودی و خروجی ایسیوگاز
   • نقشه خوانی وعیب یابی حرفه ای(بخش اول)
   • نقشه خوانی وعیب یابی حرفه ای(بخش دوم)
   • پایان 4 قدم اول کیتهای میکسری
  • بخش سوم(آغاز 4 گام نخست کیتهای پاششی)
   • معرفی انواع کیتهای نسل3 و4
   • معرفی انواع رگلاتور های کیتهای پاششی
   • معرفی انواع ریل سوخت(بخش اول)
   • معرفی انواع ریل سوخت (بخش دوم)
  • بخش چهارم
   • آشنایی با انوع کلید و انواع سنسور فشار مخزن
   • تحلیل ورودی و خروجی ایسیو کیت نسل3و4 
   • نقشه خوانی کیت نسل 3 (بخش اول)
   • نقشه خوانی کیت نسل 3 (بخش سوم)
   • پایان 4 گام نخست کیتهای نسل 3
  • بخش پنجم(آغاز گامهای5 تا 7 کیتهای نسل2)
   • نحوه استفاده از فایلهای دانلودی
   • کار بادیاگ، پارامتر خوانی، عیب یابیLR V05
   • نکات مهم، تنظیم،عیب یابی با دستگاه LR LC01  
   • عیوب رایج و نکات حرفه ای کیت LR LC01
   • توضیحات تکمیلی در تعمیرگاه روی خودرو
  • بخش ششم
   • کیت OMVL روآ و آردی(کار بادیاگ، تنظیم گاز)
   • کیت OMVL پراید (نحوه تنظیم و کار بادیاگ )
   • عیب یابی تخصصی و نکات مهم کیت RAF04
  • بخش هفتم
   • توضیحات کامل پراید omvl بر روی خودرو
   • کیت وارش گستر پراید
   • توضیحات تکمیلی وارش گستر و عیب یابی تخصصی پرینس
   • جمع بندی کلی کیتهای نسل2 
   • پایان  7گام کیتهای میکسری
  • بخش هشتم : بررسی تخصصی کیتهای نسل3نصبشده روی 405
   • آغاز گامهای 5 تا 7 کیتهای پاششی
   • معرفی اجزاء کیت LR OMEGAS
   • جایگذاری سنسورهای مرتبط با گاز
   • تنظیم ادوانسر، تنظیم فشار
   • نحوه اتصال به دیاگ
   • 12دلیل روی گاز نرفتن
  • بخش نهم
   • 7علت پریدن از گاز به بنزین
   • عوامل ضعیف بودن خودرو روی گاز
   • برسی تخصصی کیت LR LCO2
   • دوازده دلیل روی گاز نرفتن خودرو در کیت LC02
   • هفت علت از گاز به بنزین پریدن
  • بخش دهم
   • 12 دلیل ضعیف بودن و شتاب نداشتن خودرو
   • دوازده دلیل برای دانلود کردن ایسیو
   • ایرادهای مرتبط با انژکتور گاز MED
  • بخش یازدهم(بررسی تخصصی OMVLPI04)
   • معرفی اجزاء کیت OMVL PI04
   • دوازده دلیل برای روی گاز نرفتن
   • دستور العمل عیب یابی برای بد کارکردن خودرو
  • بخش دوازدهم
   • دستورالعمل عیب یابی روی گاز نرفتن
   • کار بادیاگ، نحوه دانلود
   • توضیحات تکمیلی روی خودرو در تعمیرگاه
   • دانلود LC02
  • بخش سیزدهم
   • معرفی اجزاءSAX500، تفاوتها
   • عیب یابی تخصصی SAX500 بخش اول
   • عیب یابی تخصصی SAX500 بخش دوم
  • بخش چهاردهم
   • عیب یابی تخصصی SAX500 بخش سوم
   • توضیحات تکمیلی در تعمیر گاه روی خودرو
   • عیوب رایج مخصوص SAX500
  • بخش پانزدهم
   • دستورالعمل عیب یابی SAX500 بخش اول
   • دستور العمل عیب یابیSAX500 بخش دوم
  • بخش شانزدهم(بررسی تخصصی زیمنس بایفیول)
   • معرفی اجزاء زیمنس بایفیول
   • توضیحات تخصصی زیمنس بایفیول
   • توضیحات تکمیلی در تعمیرگاه روی خودرو
  • بخش هفدهم: پایان کیتهای 405 و آغاز سمند
   • زیمنس دو ایسیو سمند بخش اول
   • زیمنس دوایسیو سمند بخش دوم
   • نقشه خوانی زیمنس دو ایسیو
  • بخش هجدهم: سمند EF7
   • معرفی اجزاء کیت سمند EF7
   •  عیب یابی تخصصی EF7(بخش اول)
   •  عیب یابی تخصصی EF7(بخش دوم)
   • توضیحات تکمیلی در تعمیر گاه روی خودرو
   • زیمنس بایفیول EF7
   • معرفی کیتهای دوگانه فابریک پژو پارس
   • عیب یابی تخصصی 206 بخش اول
   • عیب یابی تخصصی 206 بخش دوم
  • بخش نوزدهم آغاز کیتهای پراید، تیبا
   • معرفی و عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش اول)
   • عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش دوم)
   • عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش سوم)
   • عیب یابی تخصصی پراید زیمنس بایفیول(بخش چهارم)
   • عیب یابی تخصصی پراید بوش 7.4.11
   • عیب یابی تخصصی کیت دوگانه فابریک تیبا
  • بخش بیستم L90 – ARISAN
   • معرفی و عیب یابی L90 بخش اول
   • معرفی و عیب یابی L90 بخش دوم
   • معرفی و عیب یابی L90 بخش سوم
   • معرفی و عیب یابی سیستم گاز آریسان بخش اول
   • معرفی و عیب یابی سیستم گاز آریسان بخش دوم
  • بخش بیست و یکم نیسان غرب استیل
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش اول
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش سوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش چهارم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش پنجم
   • عیب یابی تخصصی نیسان غرب استیل بخش ششم
  • بخش بیست ودوم نیسان شهاب گاز سوز و لواتو
   • عیب یابی تخصصی نیسان شهاب بخش اول
   • عیب یابی تخصصی نیسان شهاب بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش اول
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش سوم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش چهارم
   • عیب یابی تخصصی نیسان لواتو بخش پنجم
  • بخش بیست و سوم نیسان زیمنس یورو4
   • نیسان زیمنس یورو 4 بخش اول
   • نیسان زیمنس یورو 4 بخش دوم
   • نیسان زیمنس یورو 4 بخش سوم
  • بخش بیست و چهارم مزدا BRC
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش اول
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش دوم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش سوم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش چهارم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش پنجم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش ششم
   • عیب یابی تخصصی مزدا BRC بخش هفتم
  • بخش بیست و پنجم مزدا زیمنس بایفیول و OMVL
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش اول
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش دوم
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش سوم
   • عیب یابی زیمنس بایفیول مزدا بخش چهارم
   • عیب یابی مزدا OMVL

سلام خدمت شما دوست عزیز

ورود شما را به دوره جامع تعمیرکار حرفه ای خودروهای دوگانه سوز فابریک خوش آمد میگوییم. اگر قصد دارید به صورت حرفه ای در زمینه خودروهای دوگانه فابریک فعالیت کنید مطمئن باشید بهترین و کاملترین دوره را انتخاب کرده اید.

برای بهره وری کامل تر و نتیجه گیری عالی از این دوره به چند نکته مهم توجه داشته باشید.

1- مطالب این دوره به صورت طبقه بندی شده و الویت بندی شده ارائه میگردد، بنابراین لازم است تمامی قسمتهای دوره و فایلهای ویدئویی مربوطه را با دقت و حوصله مشاهده بفرمایید تا درمراحل بعدی دچار مشکل نشوید.

2- هر چقدر جلوتر می روید متوجه میشوید که مطالب قبلی چقدر دریادگیری بخش های بعدی مهم و ضروری هستند لذا برای اینکه بتوانید مطالب مطرح شده در هر جلسه را مجددا مرور کنید حتما در طول هر جلسه یادداشت برداری و خلاصه نویسی کنید.

3- در صورتی که در هر مرحله از درسها سوال یا نکته ابهامی برای شما بوجود آمد میتوانید سوالات خود را در فرم ثبت سوالات که در آخرین درس هر جلسه قرار دارد ثبت کنید. پاسخ سوالات  پس از بررسی در دوره پشتیبانی برای کلیه شرکت کنندگان در دوره در دسترس قرار خواهد گرفت و شما میتوانید به سوالات و پاسخ سوالات دسترسی داشته باشند.

4- با توجه به اینکه موفقیت شما برای ما خیلی مهم است و همچنین به دلیل اینکه هجم محتوای آموزشی این دوره بالاست برای اینکه فرصت مرور مجدد مطالب را داشته باشید از بخش چهارم به بعد دروس هر بخش سه روز بعد از اتمام دروس قبلی فعال خواهد شد. مدت زمان برنامه آموزشی ما برای دوره جامع حدود 2 ماه می باشد و طی دو ماه کل محتوای آموزشی دوره جامع در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

5- دقت داشته باشید دروس پیش نیاز همدیگر هستند و باید پس از تماشای هر درس روی علامتگذاری به عنون کامل کلیک کنید تا بتوانید به درس بعدی بروید.

امیدوارم  بتوانید هر چه زودتر با استفاده از مطالب این دوره مهارت خود را در زمینه خودروهای دوگانه فابریک افزایش دهید و شاهد موفقیت شما در این امر باشم.

با تشکر

عباس کابلی موسس سایت تعمیرکار حرفه ای خودروهای دوگانه سوز

 

برای شروع درس و مشاهده اولین ویدئوی آموزشی برروی دکمه زیر کلیک کنید