برگردیم به دوره

سیستم سوخت رسانی و انژکتور خودروهای بنزین سوز

0% کامل شده است
48/48 مراحل

بخش اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

  • بخش اول
   • توضیحات ابتدایی
   • معرفی عملکرد موتور،ملزومات روشن شدن موتور
   • آلاینده ها، مزایای سیستم انژکتور
   • اصول کلی عملکرد سیستم انژکتور
  • فصل دوم
   • سنسور دور موتور بخش اول
   • سنسور دور موتور بخش دوم
   • سنسور میل سوپاپ بخش اول
   • سنسور میل سوپاپ بخش دوم
   • فیلم اجزاء پراید زیمنس
  • فصل سوم
   • سنسور اکسیژن بخش اول
   • سنسور اکسیژن بخش دوم
   • سنسور اکسیژن بخش سوم
   • پارامتر سنسور اکسیژن روی دیاگ
   • سنسور دریچه گاز بخش اول
   • سنسور دریچه گاز بخش دوم
   • پارامترخوانی سنسور دریچه گاز
  • فصل چهارم
   • سنسور دمای آب موتور بخش اول
   • سنسور دمای آب موتور بخش دوم
   • سنسور دمای آب موتور بخش سوم
   • معرفی اجزاء پراید ساژم
   • سنسور کیلومتر
   • پارامتر سنسور کیلومتر
  • فصل پنجم
   • سنسور فشارو دمای هوای ورودی بخش اول
   • سنسور فشار و دمای هوای ورودی بخش دوم
   • پارامتر خوانی سنسور فشار منیفولد
   • معرفی اجزاء پژو ساژم
   • سنسور ناک بخش اول
   • پارامتر خوانی
   • سنسور ناک بخش دوم
  • فصل ششم
   • اجزاء سیستم سوخت رسانی بخش اول
   • اجزاء سیستم سوخت رسانی بخش دوم
   • انژکتور بخش اول
   • انژکتور بخش دوم
   • انژکتور بخش سوم
  • فصل هفتم
   • کنیستر
   • معرفی اجزاء پژو زیمنس
   • کویل بخش اول
   • کویل بخش دوم
   • کویل بخش سوم
   • استپر موتور
   • پارامتر استپر موتور
   • رله دوبل
  • فصل هشتم
   • نقشه خوانی S2000
   • شناسایی پایه های ایسیو S2000
   • نقشه خوانی زیمنس
   • پارامتر خوانی با دیاگ
   • مرور کلی پارامترهای دیاگ